Keszler Borbála

Szakterület

Egyetemi tanár az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén

Szakmai végzettség

 • 1962: magyar–német szakos tanári diploma, ELTE BTK
 • 1997: az MTA doktora (A disszertáció címe: A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig, megjelent 1995-ben a Nyelvtudományi Értekezések 141. számaként)
 • 1995: habilitáció
 • 1986: a nyelvtudományok kandidátusa (A disszertáció címe: A magyar írásjelhasználat és grammatikai alapjai)
 • 1966: bölcsészdoktori disszertáció megvédése (A disszertáció címe: Szókezdő mássalhangzó-torlódások feloldása korai jövevényszavainkban; megjelent 1969-ben a Nyelvtudományi Értekezések 63. számaként.)
   

Szakmai tapasztalat:

 • Munkahelyek:
 • 1996–: egyetemi tanár az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén
 • 1988–2004: az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének vezetője
 • 1987–1996: egyetemi docens
 • 1972–1987: egyetemi adjunktus
 • 1971–: a tanszékek átszervezése eredményeképpen az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének tagja
 • 1965–1972: ELTE BTK II. Sz. Magyar Nyelvészeti Tanszék: tanársegéd
 • 1962–1965: Budapest XVII., Ferihegyi Úti Általános Iskola: tanár
 • Oktatómunka:
 • • 1972-ig előadás hangtörténetből; szemináriumok: nyelvtörténetből, leíró grammatikából, stilisztikából, nyelvjárástörténetből, szakmódszertanból
 • • 1972-től:
 • • előadások, szemináriumok a mai magyar nyelv szófaj- és alaktana, valamint szerkezet- és mondattana köréből
 • • szemináriumok az írásjelhasználat, az írásjelhasználat története és a szaknyelvek témaköréből
 • • szakdolgozati szeminárium
 • • előadások, szemináriumok és konzultáció a doktori iskolában
 • • továbbképzések
   

Kiemelt publikációk:

 • Publikációk:
 • 1969
 • Szókezdő mássalhangzó-torlódások feloldása korai jövevényszavainkban. Nyelvtudományi Értekezések 63. Akadémiai Kiadó, Budapest, 57 l.
 • 1977
 • Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. In Rácz Endre–Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 111–33.
 • 1983
 • Kötetlen beszélgetések mondat- és szövegtani vizsgálata. In Rácz Endre–Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 164–202.
 • 1984
 • A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Munkatárs.)1989
 • Az összetett mondatok modalitása. In Rácz Endre (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 283–305.
 • 1991
 • A közbevetések grammatikai és mondatfonetikai sajátosságai. In Keszler Borbála (szerk.): Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 82–98.
 • Orvosi helyesírási szótár. Az Akadémiai Kiadó és az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár kiadásában, Budapest. (Szerkesztés.)
 • 1992
 • Azonos főkategóriájú mondatrészek viszonya a mondategységen belül. In Keszler Borbála (szerk.): Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 89–96.
 • 1995
 • A névjelek fejlődése a képjeltől a nagybetűs írásig. Magyar Nyelvőr 120: 220–6.
 • 1998
 • Probleme der Wortklassifizierung in der ungarischen Gegenwartsprache. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 45 (3–4): 291–310.
 • Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Névlegesen: lektor, valójában: munkatárs.)
 • 2000
 • Magyar grammatika. Szerkesztő és a következő fejezetek szerzője: Előszó, A szavak tőtani besorolásának problémái, A toldalékmorféma-típusok elhatárolása: képzők, jelek és ragok, A mai magyar nyelv szófaji rendszere, Az igetövek, A névszótövek, A határozószó, A szóképzés, A szintagmák, A határozók, Az egyszerű és összetett mondat határsávja, A többszörösen összetett mondatok elemzése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 577 p.
 • (További kiadások: 2001., 2002., 2004.; javított, bővített kiadás: 2006).
 • 2003
 • A magyar írásjelhasználat és Európa. Magyar Nyelvőr 127: 24–31.
 • 2004
 • Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 276 p.
 • 2006
 • Írásjel-használati gyakorlókönyv. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. Budapest. 208 p.2007
 • Írásjeltan és interdiszciplinaritás. MNy. CIII, 1–16.
 • 2009
 • Lengyel Klárával közösen: Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 566 p.
 • Kérdés- és felelettípusok a spontán beszédben. In: Keszler Borbála és Tátrai
 • Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban.
 • 13–20.
 • A magyar orvosi nyelv története (könyvfejezet). In: Bősze Péter és Laczkó
 • Krisztina (szerk.): A magyar orvosi nyelv (könyvfejezet). Medicina Kiadó,
 • Budapest. 87–118.
 • 2010.
 • Ifj. dr. Kaán Miklóssal: A 16–17. századi orvosi receptek nyelvi képe. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 135–146.

 •  

Szakmai díjak:

 • Kitűnő Tanuló-emlékérem (1957)
 • Kiváló Munkáért (1979)
 • Trefort Ágoston-emléklap (1990)
 • Széchenyi professzori ösztöndíj (2000—2003)
 • Déry-jutalom (2001)
 • Pro Universitate (2004)
 • Ipolyi Arnold-díj (2004)
 • Lőrincze-díj (2004)
 • Implom József-díj 2009.
 • Bárcz Géza-emlékérem 2009.
 • Akadémiai Díj 2009.
 • Nagy J. Béla-díj 2010.
   

Szakmai tagságok:

 • • az MTA Nyelvtudományi Bizottságának a tagja
 • • az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának elnöke
 • • a Magyar Nyelvőr főszerkesztője
 • • a Magyar Nyelvtudományi Társaság magyar nyelvészeti szakosztályának az elnöke
 • • az MTA Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottságának a tagja
 • • a Szemere Gyula Anyanyelvi Szakmódszertani Csoport szakmai vezetője
 • • a magyar nyelvészeti doktori iskola leíró grammatikai programjának a vezetője
 • • a Mai Magyar Nyelvi Tanszék leíró grammatikai kutatócsoportjának a vezetője
 • • az MTA közgyűlésének doktor képviselője