Földrajz

PANORÁMA SOROZAT
„RÉGI-ÚJ” SOROZAT
BORA–NEMERKÉNYI–TAMASICS-SOROZAT

 

PANORÁMA SOROZAT
A Panoráma sorozat a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó legújabb fejlesztése. A négy természettudományos tantárgy (biológia, földrajz, fizika, kémia) tanításához kínál a 7. és 8. évfolyamon egységes arculatú, összehangolt tartalmú tankönyveket és feladatgyűjteményeket, valamint tanári segédleteket, és internetes támogatottságot.
A sorozat használói olyan kiadványokat alkalmazhatnak tanári munkájuk során, amelyek:
• az aktív tanulást mozgósítják az ismeretek azonnali feldolgoztatása által, mivel kettőt adnak az egyben: tankönyvet és feladatsorokat,
• újszerű, fiatalos megjelenésűek, színes fotókkal, modern tipográfiával készültek, mely felkelti a diákok kíváncsiságát a tantárgyak iránt,
• spirálfüzetes kivitelükkel, szimbolikus módon is az aktív feldolgozásra buzdítanak,
• az egyes leckék áttekinthető felépítésűek, a törzsanyagot tömör vázlatpontokba szedve ismertetik, ezzel segítik a lényegkiemelés technikájának elsajátítását,
• felzárkóztató modulokat tartalmaznak valós tanulói kérdésekre válaszolva,
• emelt szintű feladatokat adnak a tehetséggondozáshoz,
• megfelelnek a kompetenciafejlesztés követelményeinek, mivel az egyes leckékhez közvetlenül kapcsolódnak szövegértési, internetes és idegen nyelvi kompetenciákat fejlesztő feladatok is.
Hatalmas háttérbázissal áll tanár és tanuló rendelkezésére a Kiadó honlapjáról elérhető Panoráma honlap, ahol további érdekes feladatokat, aktuális, a tantárgyakhoz kapcsolódó linkgyűjteményt találhatnak az érdeklődők.
Folyamatosan készülnek a tankönyvekhez kapcsolódó multimédiás eszközök, többek között interaktív táblás anyagok is.
A tankönyvekhez ingyen járnak a Témazáró feladatlapok, megvásárolhatók a Tanári kézikönyvek, internetről letölthetők az Útmutatók és tanmenetjavaslatok.
A sorozathoz készült egy – a négy tartárgy főbb fogalmait egybefoglaló, 320 oldalas, négyszínnyomású, színvonalas megjelenésű – Természettudományi Enciklopédia, amelyből osztálynyi megrendelés esetén egyet ingyenesen megkap személy szerint a tanár.

00689/F Természetismeret 6. földrajzi feladatgyűjtemény (Rebák Sándor)

00789 Földrajz 7. (Gruber László–dr. Huszár Tamás)
REF00789 Földrajz 7. Elektronikus tananyag a digitális táblához

00789/F Földrajz 7. Feladatgyűjtemény (Juhász Zsolt)
R00789 Földrajz 7. Témazáró feladatlapok (Gruber László)

Interaktív feladatok. Földrajz 7.

RE00789 Útmutató és tanmenetjavaslat. Földrajz 7.
 (szerkeszthető - doc)
RE00789 Tanári kézikönyv a Panoráma Földrajz 7. tankönyvhöz és feladatgyűjteményhez (Gruber László–dr. Huszár Tamás–Juhász Zsolt)
 (tanmenetjavaslat és megoldókulcs együtt - pdf) 

00889 Földrajz 8. (Maurics András)
00889/F Földrajz 8. Feladatgyűjtemény (Komár Zsolt)

R00889 Földrajz 8. Témazáró feladatlapok (Csermák Mihály)
– A tankönyvhöz ingyenesen biztosítjuk.
00889/K A földrajz új világa – Számítógép, internet alkalmazása a földrajzórán. Tanári kézikönyv (dr. Szilassi Péter)
RE00889 Tanári kézikönyv a Panoráma Földrajz 8. tankönyvhöz és feladatgyűjteményhez (Maurics András–Komár Zsolt) (tanmenetjavaslat és megoldókulcs együtt - pdf)

80430 Természettudományi enciklopédia (Dombovári László–dr. Kisfaludi Andrea–dr. Lóczy Dénes–Fazakas Andrea)
Differenciáló feladatok a Panoráma Természettudományi enciklopédiához 

(a 7. évfolyam számára)

A földrajz tantárgyhoz kapcsolódó további hasznos weboldalak címei
Angol szógyűjtemény a Panoráma sorozathoz

Szaktanári kérdéssorok a Panoráma Földrajz sorozathoz
 (ppt)
Animációk a Panoráma sorozathoz

Interaktív feladatok a Panoráma Földrajz sorozathoz

Vissza az oldal tetejére

 
„RÉGI-ÚJ” SOROZAT
A tankönyvsorozat átdolgozás során megtartottuk a régi tankönyvek minden erényét (a hagyományos földrajzi logika szerinti felépítést, a tanulást irányító kérdéseket és feladatokat, az ábrahivatkozásokat stb.), de kiegészítettük a XXI. század követelményének megfelelő anyagokkal.
A tankönyvek küllemükben is megújultak, színes fotóik és ábráik egyaránt hatnak a gyermekek értelmére és érzelmeire. A tankönyvcsaládot munkafüzet és feladatlap egészíti ki. A munkafüzet sokrétű feladatai elősegítik az ismeretek elmélyítését, gyakoroltatását. A témazáró feladatlapok sokszínű, változatos feladatai lehetőséget nyújtanak az ismeretek különböző szintjeinek (ráismerés, elemzés, összehasonlítás, következtetések levonása) mérésére, a szövegértés és a szakszókincs gyakorlati alkalmazására.  
 
BORA–NEMERKÉNYI–TAMASICS-SOROZAT
A Kontinensek földrajza című tankönyv a kiadónkban 1997-ben megjelent Európán kívüli kontinensek és Európa földrajza című könyvek kerettantervi átdolgozása.
A könyv a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek bemutatása után a világgazdasági szempontból legjelentősebb országokat és országcsoportokat jellemzi. Bemutatja az ott élő népek életét, hozzásegítve a gyermekeket más kultúrák, népcsoportok jobb megismeréséhez, s ezáltal toleranciára, megértésre nevel.
A tankönyvsorozat második kötete Európa közepén címmel jelent meg, s a Közép-Európára, valamint Magyarországra vonatkozó ismereteket tartalmazza.
A tankönyvek által közvetített ismeretanyag szakmailag hiteles, didaktikai felépítésük, megoldásai megfelelnek a korosztály életkori sajátosságainak. Színes fotóik, ábráik jól elemezhetőek, figyelemkeltők. A tankönyvcsaládot jól felépített munkafüzet és gyermekközeli, alapos, jól összeállított feladatlap egészíti ki.
Dr. Bora Gyula 2006-ban elnyerte a TANOSZ által adományozott Érdemes tankönyvíró címet.
 

80258 Földrajzi feladatgyűjtemény az általános iskola számára (Ütőné Visi Judit)

Vissza az oldal tetejére