HON- ÉS NÉPISMERET

HON- ÉS NÉPISMERET SOROZAT
A hon- és népismeret sorozat kötetei kiválóan illeszkednek a kerettanterv Hon- és népismeret modul „A” változatának tanításához. Az iskolák szabadon dönthetnek arról, hogy milyen tanóra keretében (évi 18 óra) tanítják az 5. és 6. évfolyamon tanulóknak (ez lehet magyaróra, történelemóra, rajzóra, énekóra stb.). Ahol az iskola önálló tantárgyként dolgozza fel, ott is jól használhatók az összeállítások.
A kerettanterv új tantárgyként vezette be a Hon- és népismeretet a hagyományos paraszti kultúra és értékrend közvetítésére. A megjelölt témakörök 3-4 órára lebontva alkotnak egy egységet, amelyen belül minden óra is önálló keretben foglal össze egy ismeretrészt. A munkáltató tankönyvekben a fontos ismeretek rögzítését segítõ feladatok útján minden óra végén lezárul a tárgyalt téma. Itt valósulnak meg a belépő tevékenységi formák, fejlesztési követelmények, a továbbhaladás feltételei. Az adott téma a kiegészítő anyaggal válik teljessé. A tankönyvek megadják a lehetőséget a kitekintésre, illetve a feladatokon keresztül a szűkebb szülőföld hagyományainak önálló gyűjtések útján történő megismerésére.
A tanárok munkáját megkönnyítik a tankönyvekhez készült kézikönyvek, amelyek CD-n jelentek meg. A segédanyagok bemutatják a tankönyvek formai jellemzőit, elemzik a tananyag témaköreinek egymásra épülését, a tantervi követelmények megvalósulását, a tevékenységi formák különböző változatait. A tantárgyi koncentráció lehetőségeit is feltáró tanmenet után minden órához óravázlat olvasható, amelyekben az óravezetés menete mellett az ajánlott munkaformákat, a tankönyv feladatainak megoldását, illetve az értékelés lehetőségeit ismerhetik meg. Az ismeretanyag számonkérésére házi dolgozatok és egy év végi záródolgozat, valamint ezek megoldása és értékelési javaslata is megtalálható a kézikönyvben. Minden órához nyomtatható szókártyakészletet és értékelő kártyákat is tartalmaz az összeállítás.
Mindkét tankönyv a Hundidac tankönyv és taneszköz minősítő versenyén ARANY-DÍJ elismerésben részesült.
Baksa Brigitta 2008-ban elnyerte a TANOSZ által adományozott Érdemes tankönyvíró címet.

 

NAT2012-es KIADVÁNYOK


11556 Szülőföldünk Hon- és népismeret 5. tankönyv Baksa Brigitta
 (NAT 2012) Mintaoldal

 

 

 

 

11556/M Szülőföldünk Hon- és népsmeret 5. munkafüzet (NAT 2012) Mintaoldal

 

 

 

 


80326/NAT Hon- és népismeret atlasz Baksa Brigitta
NAT2012 Mintaoldalak

 

 

 

 

 

NAT2007-es KIADVÁNYOK

00556 Élet a házban. Hon- és népismeret 5. évfolyam Baksa Brigitta
00656 Élet a faluban. Hon- és népismeret 6. évfolyam Baksa Brigitta

83305/CD Tanári kézikönyv az Élet a faluban. Hon- és népismeret 6. évfolyam című tankönyvhöz Baksa Brigitta


HON- ÉS NÉPISMERET ATLASZ
A Hon- és népismeret atlasz felépítése követi a két tankönyv tematikáját, és lehetőséget biztosít az ismeretanyag térbeni elhelyezésére. A 19. század végi, 20. század eleji állapotok bemutatására törekedve megjeleníti a magyar nyelvterület vallási, nemzetiségi megoszlását, néprajzi csoportjait, a családi és a közösségi élet tárgyi és szellemi kultúráját. Képanyaga részben a tankönyvek képanyagát eleveníti fel, kiegészítve az adott témakör szélesebb körű képi áttekintésével. A napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő vizuális információközlésre alapozva ez az atlasz nemcsak a tananyag pontosítására, hanem további ismeretszerzésre is lehetőséget teremt. Elsősorban a hon- és népismeret tantárgy segédanyagaként ajánljuk, de jól használható irodalom-, történelem-, ének-, rajzórák keretében is. Az atlaszhoz módszertani útmutató is készül, amely konkrét példákon keresztül mutatja be az új taneszköz hasznosításának lehetőségeit a hon- és népismeretórákon, de kitekint a más tantárgyakban történő felhasználására is.
 
80326 Hon- és népismeret atlasz Baksa Brigitta